Профілактика девіантної поведінки

Психологическая информация » Профілактика девіантної поведінки

Питання девіантної поведінки є досить актуальним і цікавим. Саме через неї проходять негативні витоки соціуму. Внаслідок відхилень від нормальної поведінки відбувається руйнація спокійного укладу життєдіяльності. Молодь є найактивнішим психологічним суб'єктом і тому прояви соціальне неприйнятної поведінки найвиразніше проявляється саме у них. В цьому віці, коли не сформований стійкий світогляд, особи найбільше піддаються зовнішньому впливу. Сприймаючи інтереси, погляди оточуючих, вони обирають, всотують їх у себе і в подальшому керуються ними.

Бажаність чи обов'язковість дотримання норми сприймається особою поряд з іншими чинниками, які впливають на прийняття рішення. Свідомість такої бажаності чи обов'язковості впливає на формування потреб, інтересів, на прийняття рішень, поєднуючи різні елементи поведінки. Наявність позитивної чи негативної санкції вказує, що норма не може ігноруватися суб'єктом і має обов'язково братися до уваги при визначенні лінії поведінки.

Основним джерелом відхилень у психоаналізі звичайно вважається постійний конфлікт між несвідомими потягами ("Id") і соціальними обмеженнями природної активності дитини ("Ego" і "Super-Ego"). Нормальний розвиток особистості визначається при цьому наявністю оптимальних захисних механізмів, що врівноважують сфери свідомого і несвідомого; у іншому випадку, зокрема, при невротичному захисті, формування особистості набуває аномального характеру.

Відповідно до цієї думки, студенти і викладачі права мають інтелектуальну волю для участі в справах, що мають соціальну забарвленість, навіть, якщо приватні практичні юристи не можуть дозволити собі цього, унаслідок необхідності заробляти гроші. Ця мета викликає багато протиріч в усьому світі. Багато представників юридичної професії і громадськості вбачають у цьому необґрунтоване втручання з боку університетів, що повинне бути вище політики.

Таким чином, ми розглянули загальні психологічні аспекти такої поведінки, яка називається девіантною.Кримінальна хроніка свідчить про зростання злочинності внаслідок наповнення її молодими особами. Від алкоголізму, наркоманії, токсикоманії згодом вищенаведена поведінка в багатьох випадках переростає в суспільне небезпечну, кримінальну.Отже, можна зробити висновок, що вищенаведений тип поведінки є досить небезпечним явищем, яке потребує детального розгляду і вирішення.

Три уровня социально-психологической адаптации дошкольника к школе
Начало обучения 6-летних и подготовка к нему связаны с необходимостью учета ряда важных психологических закономерностей развития детей этого возраста. К ним можно отнести назревшие противоречия между возросшими интеллектуальными возможностями ребенка и специфическими «дошкольными» способами их удовлетворения. По мнению А.Л. Венгер[8], ...

Задачи специальной психологии
Основные группы задач специальной психологии Потребности науки и практики определили ряд задач специальной психологии: 1. Первая группа задач – общенаучные теоретические задачи, касающиеся проблем развития психики детей с нарушениями развития: • раскрытие закономерностей развития и проявления психики, общих для нормальных и аномальны ...

Основные концепции общения в отечественной и зарубежной психологии
В отечественной психологии общение трактуется иначе, чем термин «коммуникация» и включает не только передачу и прием информации, но и восприятие партнера по общению, оказание воздействия на него и т.д. По сути дела, общение есть реализация всей системы отношений человека – и общественных и межличностных, считает М.В. Гамезо [7,С.97]. К ...